Dolgozattémák a Fejezetek a matematika történetébõl 1 címû órához
2000. õszi félév

4-6 oldalas dolgozatokat várok, melyeknek a legfõbb jellemzõjeként az önálló munkát várom el. A dolgozatokat nyomtatva (vagy gépelve) kérem, tehát nem kézzel írott formában, de nem is elektronikusan (lemezen vagy e-mail-ben).
Ha valaki ezeken kívüli témából szeretne dolgozatot írni, akkor konkrét ötlettel álljon elõ, és egyeztesse velem (de annak jó ötletnek kell lennie, nem pl. egy matematikus életének és munkásságának ismertetése). Nem a megadott témákból írt dolgozatot -- hacsak nincs velem egyeztetve -- nem tudok elfogadni.
A dolgozatok leadásának határideje: január 17.

Kutrovátz Gábor

1. Asimov: A matematika története
2. A piramisok titka
3. A babiloni zérus (mint társadalmi konstrukció)
4. A püthagóreusok számfogalma
5. Zénón paradoxonai
    a. Nem létezik a "sok"
    b. Nincs mozgás
6. Platón
    a. A (matematikai) tudás mint visszaemlékezés
    b. A matematika szerepe az ideális államban
7. Arisztotelész
    a. A matematika mint a mennyiségek tudománya
    b. A matematikai objektumok státusza
    c. Érvek a végtelen létezése ellen
8. Eukleidész
    a. A párhuzamosság szerepe az euklidészi geometriában
    b. A véges mennyiségek matematikája
    c. A görög arányelmélet
    d. A páros-páratlan tana
9. Apollóniosz
10. Rényi dialógusai a matematikáról
    a. Hippokratész
    b. Arkhimédész
11. Szent Anzelm és a bukott angyalok
12. Cusanus a végtelenrõl