Bevezetés a logikába
Ajánlott szakok: nincs kikötés
Kód: xxxn9801
Heti óraszám 2+0
Ajánlás szintje: választható tárgy
Elõadó Kutrovátz Gábor, adjunktus
Csillagászati Tanszék
Elõismeretek Tematika Számonkérés módja
Hírek, információk Naptár Irodalom

Vissza A Tantárgy Részletes Leírásához
 

 
 
 

Bevezetés a logikába (xxxn9801)
Heti 2 órás előadás, amely szabad kretites közismereti kurzusként vehető fel.

 Elõadók:
Kutrovátz Gábor
Csillagászati Tanszék

 

HELYE: K 063 IDEJE: szerda, 14:00-15:30
 
Ajánlás:
Minden kedves érdeklõdõ számára.

Elõismeretek:
Elõismeret az órák hallgatásához és megértéséhez nem szükséges.

Számonkérés:
A jegyszerzés feltétele a félév végén egy zárthelyi dolgozat megírása. A dolgozat kiváltható szóbeli vizsgával.

Tematika:
Óraterv: 
 1. Bevezetés: A logika fogalma és területe, szemantikai és szintaktikai alapfogalmak.
 2. A propozicionális logika szemantika felépítése.
 3. A propozicionális logika szintaktikai felépítése, a propozicionális kalkulus.
 4. Az elsőrendű logika nyelve és szemantikája.
 5. Kvantorok használata elsőrendű logikában. A kvantifikációs kalkulus.
 6. A következtetés ellenőrzése - Az analitikus táblázat módszere.
 7. Az elsőrendű kalkulus teljessége - Helyesség, teljesség, adekvátság.
 8. További metalogikai tételek - Gödel-tételek, Church-tétel, Tarski-tétel.
 9. Néhány alternatíva - Nem-kétértékű és magasabbrendű logikák és egyéb egzotikumok.
 10. A modális nyelv szintaxisa - A modalitások fajtái és a modális kalkulusok.
 11. Modális szemantika - A lehetséges világok és a filozófiai bonyodalmak..

Irodalom:
A következõ könyvek valamelyikének vonatkozó fejezetei:
 • Ruzsa - Máté: Bevezetés a modern logikába (Osiris, 1997)
 • Ruzsa: Klasszikus, modális és intenzionális logika (Akadémiai, 1984)
 • Ruzsa: Logikai szintaxis és szemantika I - II. (Akadémiai, 1991)
 • Pólos - Ruzsa: A logika elemei (Tankönykiadó, 1987 és talán 1999)
 • bármi hasonló a fent szereplõ szerzõktõl
Ajánlott irodalom:
 • Frege: Logika, szemantika, matematika (Gondolat, 1980)
 • vagy: Logikai vizsgálódások (Osiris, 2000)
 • Frege: Az aritmetika alapjai (Áron, 1999)
 • Copi - Gould (szerk.): Kortárs tanulmányok a logikaelmélet kérdéseirõl (Gondolat, 1985)
 • Kneale - Kneale: A logika fejlõdése (Gondolat, 1987)
 • Quine: A logika módszerei (Akadémiai, 1968)
 • Margitay: Az érvelés mestersége (Typotex, 2004)
 • Read: Bevezetés a logika filozófiájába (Kossuth, 2001)
 • Smullyan: Mi a címe ennek a könyvnek? (Typotex, több kiadás)
 • Smullyan: A hölgy vagy a tigris (Typotex, több kiadás)
 • Smullyan: Gödel nemteljességi tétele (Typotex, 2000)
 • Hoffstadter: Gödel, Escher, Bach (Typotex, 1998)
 • Carroll: Alice Csodaországban / Alice Tükörországban (több kiadás)
 • Carroll: Mit mondott a teknõs Akhillésznek? - http://hps.elte.hu/~kutrovatz/Carroll.html
 • Boolos: Gödel második nemteljességi tétele... - http://hps.elte.hu/~kutrovatz/Boolos.html
Segédirodalom:
 • Egy néhány félévvel ezelőtt készített hallgatói JEGYZET segíthet a felkészülésben

Hirek, információk:Utolsó felfrissítés: 2019. február 4.