Oktaeder logo Kötelezõ társadalomtudományi tárgyak ELTE


 
A kopernikuszi fordulat
Ajánlott Szakok: nincs kikötés
Kód: xxxn9804
Heti óraszám 2+0
Ajánlás szintje: szabadon választható kredit
Elõadó Kutrovátz Gábor, adjunktus
Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék
Elõismeretek Tematika Számonkérés módja
Hírek, információk Naptár Irodalom

Vissza A Tantárgy Részletes Leírásához
 

 
 
 
 

A kopernikuszi fordulat (xxxn9804)
Heti 2 órás elõadás, amely TUDOMÁNYTÖRTÉNET kurzusként vehetõ fel.

 Elõadó:
Kutrovátz Gábor
Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék

 

HELYE: ÉT -1.64 IDEJE: hétfő 14.00-15.30
 
Ajánlás:
Minden érdeklõdõ számára.

Elõismeretek:
Nem szükséges.

Számonkérés:
Zárthelyi dolgozat a félév végén. (Javítás: szóbeli vizsga.)

Tematika:
A kurzus során a csillagászati kozmológiák és világképek történetét kívánjuk áttekinteni a görög csillagászati kozmológia kialakulásától a modern tudományos világkép születéséig. Különös hangsúlyt helyezünk arra a kérdésre, hogy milyen szerepet töltött be az ún. "kopernikuszi fordulat", vagyis az ókori és az újkori kozmológiai felfogások közötti váltás a modern tudomány alapjainak kibontakozásában, és milyen viszonyban áll a kort jellemzõ tágabb fiozófiai, világnézeti és fogalmi  átalakulásokkal.

Az érintett témák címszavakban:
 

  • A "kozmosz" születése: korai görög természetbölcselet és kozmológia
  • Az antik csillagászati világkép alapelemei: a kozmosz mint geometriai (Platón) és fizikai (Arisztotelész) rend
  • Az antik tudományos csillagászat nézetei és eredményei (Eudoxosz, Apollóniosz, Hipparkhosz, Ptolemaiosz)
  • A középkori kozmosz rendje: a biblikus világtól a skolasztikus csillagászati dogmatikáig és a humanizmusig
  • Kopernikusz fordulata: a bolygómozgások problémájának technikai megoldása vagy gyökeres szemléletváltás?
  • A 16. század reakciója: Tycho Brahe modelljétõl Giordano Bruno végtelen világáig
  • Kepler: misztikus álmodozó vagy az "égi fizika" tudományának megteremtõje?
  • Galilei: a két világrendszer ütközése, vallás és tudomány szembefordulása
  • A modern világrend kialakulása, Newton szintézise
Segédanyag:
      Hallgatói jegyzet (nagyon hasznos, de nem "lektorált" :) )
      Bolygómozgás animáció
      Fólia-sorozat Kopernikuszról
      Fólia-sorozat Ptolemaiosz és Kopernikusz műveiről
      Fólia-sorozat Galileiről

Ajánlott irodalom:

Koestler, A.: Alvajárók (Európa, 1996)
Duhem, Pierre: A jelenségek megőrzése. (Kairosz, 2005)

Neugebauer, O.: Egzakt tudományok az ókorban (Gondolat, 1984) 
Szabó Á.: Antik csillagászati világkép (Typotex, 1998)
Simonyi K.: A fizika kultúrtörténete (Gondolat, 1978 vagy Akadémiai, 1998)
Vekerdi L.: Így él Galilei (Typotex, 1997)
Steiger K.: Parmenidész és Empedoklész kozmológiája (Áron, 1998)
Bienkowska, B. (szerk): Kopernikusz és kora (Gondolat, 1973)
Ropolyi L. - Szegedi P. (szerk): A tudományos gondolkodás története (Eötvös, 2000)
ifj. Gazda I. - Marik M.: Csillagászattörténeti ABC (Tankönyvkiadó, 1986)
Balázs B. - ifj. Bartha L. - Marik M.: Csillagászatörténet életrajzi lexikon (TIT, 1982)
+ bármilyen csillagászattörténeti mű

Platón: Timaiosz. In: Platón összes művei (Európa, 1984), 3. kötet, 307-409. oldal
Arisztotelész: Az égbolt (Akadémiai kiadó, 2009)
Arisztotelész: A természet (Physika) (L'Harmattan, 2010)
Strabón: Geógraphika (Gondolat, 1977)
Cusanus, N.: A tudós tudatlanság (több kiadás)
Bruno, G.: A végtelenrõl, a világegyetemről és a világokról (Kriterion, 1990)
Galilei, G.: Párbeszédek (a két legnagyobb világrendszerről) (Európa, 1959)
Newton, I.: A világ rendszeréről (Magyar Helikon, 1977)
Részlet Eukleidész Phainomena c. művéből
Részletek Ptolemaiosz Almagestjéből
Oresme lehetséges érvei a Föld forgása mellett
Részletek Kopernikusz De revolutionibus-ából


Hirek, információk:

A zárthelyi dolgozat eredményei itt olvashatók. Megjegyzések: Ponthatárok: 1-4:1; 5-8:2; 9-12: 3; 13-16:4; 17-20: 5. Pontátlag: 10,55. Jegyátlag: 3,05.

Kérem, hogy mindenki, aki szeretne jegyet, jelentkezzen fel egy vizsgaidőpontra. Ha valaki nem jön el a felvett vizsgára, akkor úgy veszem, hogy elfogadta a megajánlott jegyet, és beírom. (Közvetlenül, vizsgajelentkezés nélkül nem tudok jegyet beírni.) Aki javítani szeretne a megajánlott jegyen, az szóban megteheti a felvett vizsgaidőpontban. Aki nem szerzett érvényes jegyet, az ugyancsak szóban vizsgázhat.

Utolsó felfrissítés: 2014. december 16.
 

 

 `