Arisztotelész: A mennyiségek tudománya

Háttér: Arisztotelész (ie. 384-322) az ókor egyik legkiemelkedõbb gondolkodója volt. Filozófiai és tudományos tanításait a késõ középkor Európájában megkérdõjelezhetetlen dogmának tekintették, és gondolatainak nyomai még ma is sok filozófiai elméletben (szándékoltan vagy akaratlanul) jelen vannak. Platón tanítványa volt, bár egykori mesterével szembefordult, és a legtöbb kérdésben elszántan vitatkozott vele. Minthogy az Akadémián tanult, a matematikát magas szinten ismerte, és gyakran használta fel gondolatmeneteinek alátámasztására vagy illusztrálására. Bár õ maga nem tartozott az aktív matematikusok közé, a matematikáról alkotott véleménye mindenképpen érdekes, már csak abból a szempontból is, hogy ezek a vélemémyek az Elemek címû, Eukleidész által összeáálított könyv anyagának születésekor formálódtak, így képet nyújtanak a görög matematika talán legérdekesebb korszakának hangulatáról. Arisztotelész behatóan vizsgálta a korábbi gondolkodók nézeteit, így a korai görög matematika és filozófia tekintetében õ az egyik elsõ megbízható forrásunk

Feladat: Arisztotelész filozófiájában a "mennyiség" fogalmi alapkategóriaként jelenik meg. Ha elolvassuk a Kategógiák címû írásának 6. fejezetét, akkor a mennyiség itt kapott jellemzésébõl körvonalazhatjuk, hogy miként tekintett Arisztotelész a matematikára. Érdemes ezt a részt összevetni a Metafizika címû mû 5. könyvének 13. fejezetével, ahol szintén a mennyiség fogalmát járja körül a szerzõ. Próbáld meg a két említett szövegrész segítségével feldolgozni, hogy milyennek látta "a Filozófus" a matematikát (illetve annak filozófiai helyzetét). Hogyan viszonyul a mennyiségekkel kapcsolatos felfogása a görög matematika kortárs és korábbi eredményeihez? Tipp: Mindezt össze lehet vetni az Egységrõl kialakított arisztotelészi felfogással, melyet a Metafizika 14. könyvében olvashatunk.

Források:

Kategóriák (Kossuth, 1993) 6. fejezet: 4b20-6a38 (37-42. oldal)
Metafizika (Hatágú Síp Alapítvány, 1992) 5. könyv 13. fejezet: 1020a5-37 (144-145. oldal)
+ Metafizika, 14. könyv: 349-368. oldal

Ajánlott segédirodalom:

David Ross: Arisztotelész (Atlantisz, ?)
Jonathan Barnes: Arisztotelész (?)
illetve bármilyen átfogó (görög vagy tágabb témájú) filozófiatörténeti mû.