Érvelések elmélete
Ajánlott szakok: nincs kikötés
Kód: xxxn9806
Heti óraszám: 2+0
Ajánlás szintje: szabadon választható kredit
Elõadók: Kutrovátz Gábor, adjunktus
Csillagászati Tanszék
Elõismeretek Tematika Számonkérés módja
Hírek, információk Naptár Irodalom

Vissza A Tantárgy Részletes Leírásához
 

 
 
 

Érvelések elmélete (xxxn9806)
Heti 2 órás kurzus, amely szabadon választható kurzusként vehetõ fel.

 Elõadók:
Kutrovátz Gábor
Csillagászati Tanszék,

 

.
HELYE: É 7.14 IDEJE: szerda 10:15-11:45
 
Ajánlás:
Minden komolyabban érdeklődő számára. (Ahogy látszik az alábbiakból, a jegyszerzés nem sétagalopp - ez nem a "érdekes témából könnyen szerzek jegyet" típusú előadás. :) )

Előismeretek:
Előismeret az órák hallgatásához és megértéséhez nem szükséges.

Számonkérés:
A jegy a következő megpróbáltatások alapján születik meg:

Kötelező:

 • Félévközi ZH: később meghatározandó időpontban az addigi anyagból.
 • Félév végi ZH: a szemeszter végén a félév második részének anyagából.

  Szorgalmi:
   
 • Beadandó feladatok: a vizsgaidőszak során a ZH-k alapján megajánlott jegy javítása érdekében:

  Első zh javításának lehetséges feladatai:
  • Egy kb. fél-egy oldalas érvelés gyűjtése, rekonstrukciója és értékelése.
  • Egy analogikus érvelés gyűjtése és alapos elemzése.
  • Egy legalább egy oldalas szónoki beszéd megírása választott témából, választott (konkrét) célközönség számára, a klasszikus retorikai hagyomány irányelveinek figyelembevételével.

  Második zh javításának lehetséges feladatai:

  • Egy már létező (tehát nem a feladat számára kitalált) szöveg pragmatikai elemzése, minél több beszédaktus, implikáció és preszuppozíció azonosításával.
  • Egy már létező (tehát nem a feladat számára kitalált) vita dialektikai elemzése, a véleménykülönbség, a vitatípus, a felhasznált eszközök és az egyes felek által követett célok azonosításával és jellemzésével, esetlegesen azonosítható vitaszakaszokkal és szabálysértésekkel, stb.
  • Különböző típusú érvelési hibákból minél több gyűjtése és helyes azonosítása (internet, nyomtatott sajtó, stb.)

  A feladatok közül többet is lehet választani. Minden feladattal max. 8 pontot lehet szerezni. A pontszámok egyszerűen hozzáadódnak a zh-n kapott pontszámhoz, de az így kapott összeg maximálisan 25 lehet (ha annál több, akkor is 25-öt ér). Figyelem: a gyűjtött szövegeknél (tehát a megírt szónoki beszéd kivételével mindenütt) elengedhetetlen a forrás pontos megjelölése!

  Megyjegyzések:
   

 • A kötelező ZH-k megírását elmulasztó hallgatók a vizsgaidőszak során lehetőséget kapnak pót-ZH megírására. Mind a félévközi, mind a félév végi ZH a vizsgaidőszakban pótolható, ám ezek érthető módon némileg nehezebbek lesznek, mint az eredeti ZH-k.
 • A pót-ZH-kat csak az írhatja meg, aki az eredeti ZH-t nem tudta megírni, vagy aki azok valamelyikére elégtelen osztályzatot kapott. Elégtelentől eltérő osztályzaton nem lehet pót-ZH-val javítani.
 • Elégtelentől eltérő osztályzatok javítására szolgál a szorgalmi beadandó feladat.
 •  
  Tematika:
  A félév során megpróbálunk áttekintést nyújtani arról, hogy a különböző kommunikációs helyzetekben felbukkanó érvelések milyen jellegzetes eszközöket használnak a meggyőzés érdekében, és annak feltérképezésén fogunk fáradozni, hogy ezen eszközök közül melyek tekinthetők megengedettnek és melyek nem. A cél eléréséhez felvázoljuk az érvelési hibáknak egy - ha nem is teljes igényű - osztályozását, és külön fogjuk tárgyalni mind a formális, mind az informális hibákat, melyeket lehetőség szerint filozófiai, tudományos, politikai és hétköznapi szövegek elemzésével kívánunk illusztrálni. A formális hibák felmutatásának érdekében szükségünk lesz formális logikai ismeretek elsajátítására is. Nagyban számítunk a hallgatók aktív közreműködésére.

  Tervezett tematika:

  1-2. alkalom: Az argumentumok szerkezete, az érvelésrekonstrukció lépései. Az értékelés szempontjai: érvényesség, helytállóság, erősség, hatásosság

  3-4. alkalom: A hatásosság szempontjai. Meggyőzéspszichológiai (manipuláció, propaganda) és retorikai (trópusok, alakzatok; étosz, pátosz és logosz) megközelítések

  5-6. akalom: Érvek erőssége és valószínűsége: Az induktív érvek formái: általánosító, statisztikai, analógiás és oksági érvelések.

  7-8 alkalom: Érvek érvényessége: A deduktív logika alapjai. Propozicionális logika és kvantorokkal bővített predikátumlogika.

  9. alkalom: Érvelés és nyelv: grammatikai forma, nyelvi funkciók, tények, attitűdök, érzelmeket kifejező és érzelmileg semleges nyelvhasználat. Beszédaktusok, pragmatikai alapok.

  10. alkalom: Gyakori érvelési hibák, ezek felismerése, elemzése, és konetxtusfüggésének kezelése.

  11-12. alkalom: Viták elemzése és dialektika, a pragma-dialektikai modell.

   


  Irodalom:
  Segédanyagok:

  Az fóliák folyamatosan kerülnek fel az egyes órák után ide: http://kutrov.web.elte.hu/courses/erv/

   

  Néhány további ajánlott irodalom:

 • Margitay T.: Az érvelés mestersége (Typotex, 2004)
 • Zentai I.: A meggyôzés útjai (Typotex, 1998)
 • Zentai I.: A meggyôzés csapdái (Typotex, 1999)
 • Adamik T., A. Jászó A., Aczél P.: Retorika (Osiris, 2004)
 • Aczél P.: Új retorika. Közélet, kommunikáció, kampány (Kalligram, 2009).
 • Síklaki I.: A meggyőzés pszichológiája (Scientia Humana, 1994)
 • Forgas, J.: A társas érintkezés pszichológiája (Gondolat, 1989)
 • Ruzsa I.- Máté A.: Bevezetés a modern logikába (Osiris, 1997)
 • Kneale, W. - Kneale, M.: A logika fejlõdése (Gondolat, 1987)
 • Smullyan, R.: Mi a címe ennek a könyvnek? (Typotex, több kiadás) 
 • Smullyan, R.: A hölgy vagy a tigris (Typotex, több kiadás) 
 • Mérô L.: Mindenki másképp egyforma (Tericum, 1996)
 • Aronson, E.- Pratkanis, A.R.: A rábeszélôgép (AB OVO, 1992)
 • Buda B. - László J.: Beszéd a szavak mögött (Tömegkommunikációs Kutatóközpont, 1981)
 • Arisztotelész: Rétorika (Telosz, 1999)
 • Arisztotelész: Topika - részletek: http://hps.elte.hu/~kutrovatz/Topika.html
 • Arisztotelész: Szofisztikus cáfolatok - részletek: http://hps.elte.hu/~kutrovatz/Szofcaf.html
 • A szofista filozófia. Szöveggyûjtemény (Atlantisz, 1993)
 • Carroll, L.: Mit mondott a teknõs Akhillésznek? - http://hps.elte.hu/~kutrovatz/Carroll.html

 • Hirek, információk:

   

  Utolsó felfrissítés: 2019. február 4.
  -